Monday, May 13, 2013ความสุขที่เราเป็น หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่
....หากแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความทุกข์ที่ลดน้อยลงเท่านั้นเอง

No comments:

Post a Comment